iMAL i begynneropplæringen. Del 3: Skrive ord og språklig bevissthet

I dette innlegget beskriver vi den tredje arbeidsmåten i iMAL, Gjenhenting til skriving. iMAL-øvingen går ut på å skrive ord med de bokstavene elevene mestrer med multisensorisk innkoding.
iMALs andre arbeidsmåte lagring kan du lese om HER.
Blogginnlegget handler om:
  • Arbeidsmåtene i ordskriving / gjenhenting til skriving
  • Starten med ordskrving for elever som strever
  • Samspillet mellom bokstavinnlæring og språklig bevissthet

Arbeidsmåter

Gjenhenting til skriving er den tredje arbeidsmåten i iMAL. Øvingen består av å skrive ord med bokstaver eleven mestrer, kombinert med multisensorisk innkoding.
www.imallesing.no sørger for at ordoppgavene inneholder de bokstavene eleven til en hver tid har lært. Ordene skrives multisensorisk gjennom at eleven:
  1. Artikulerer ordet tydelig høyt
  2. Skriver og sier hver lyd i ordet
  3. Trekker sammen / leser ordet høyt til slutt
Filmen under viser arbeidsmåten 

Gjennom at eleven starter med å artikulere ordet høyt og tydelig, øker bevisstheten om hvilke bokstavlyder ordet består av.

Tips for å hjelpe elever som strever med å skrive ord med lærte bokstaver

For noen barn er det utfordrende å skrive ord. De strever med å lytte ut hvilke lyder et ord består av, og i hvilke rekkefølge bokstavlydene kommer i ordet. Denne videoen viser hvordan du kan støtte ordskrivingen i starten. NB! For denne elevgruppen er det spesielt viktig at ordet består av bokstaver eleven kjenner bokstav – lyd-forbindelsen til.

Vær spesielt oppmerksom på at det er eleven selv som skal være aktiv med å si ordet sakte flere ganger. Vi pedagoger har en tendens til å være aktive selv. Dermed settes eleven i passiv lytteposisjon.

Språklig bevissthet gjennom bokstavinnlæring

Språklig bevissthet betyr at oppmerksomheten mot språkets innhold flyttes over til språkets form. Det betyr at eleven skjønner at TOG er er kort ord, selv om ordet rent innholdsmessig er et LANGT kjøretøy.
En språklig bevisst elev vil kunne lytte ut første, midterste og siste lyd i et ord uten å ha lært bokstavene. En språklig bevisst elev vil klare å finne ord som rimer på hverandre eller greie å klappe stavelser ord
Det er en vanlig oppfatning at barns språklige bevissthet er er viktig for lese- og skriveopplæringen.  Noen trekker det til og med så langt at de mener at innlæring av bokstaver ikke bør starte før barna er språklige bevisste nok.
Hvorfor dette er vanskelig for barn med språkvansker å lytte ut bokstavlyder i ord kan du lære mer om i vårt nettkurs: Innføring i iMAL-metoden. SE NETTKURSENE HER.
I iMAL er bokstavinnlæring en vei inn til å øke den språklig bevisstheten. Tankegangen er at kunnskap om bokstav-lydformindelsen øker barnets mulighet til å lytte ut bokstavlyder, og gjennom bokstavkunnskap blir øker mulighetene til å ha fokus på rim og rytme. Derfor mener vi at bokstavinnlæring og språkleker er aktiviteter som bør gå parallelt. 
Nedenfor viser vi en film med en lærer som jobber med bokstavinnlæring  og språklig bevissthet parallelt. For barn med språkvansker er det viktig at ordene det blir jobbet med inneholder bokstaver som eleven mestrer. I denne filmen er det P som er ny bokstav. blir satt inn i ord som inneholder lærte bokstaver.

Samtale om iMAL-ord kan man starte opp med samtidig som arbeidsmåten med ordskriving introduseres.
Vi har et eget nettkurs / webinar som viser hvordan du kan bruke alle arbeidsmåtene i iMAL i begynneropplæringen. LOGG INN HER.

« Tilbake til bloggen