Gjør det enkelt for alle elever å mestre lesing og skriving – fra første bokstav

Teoretisk forankring.

Teorigrunnlaget er forankret i kunnskap om hvordan hjernen lærer.

iMAL står for:
  • Integrert
  • Multisensorisk
  • Assosiasjonsbasert
  • Læring
Disse begrepene gir hentydninger om prosesser som er sentrale når hjernen skal kodes til lesing.
Hjernen er ikke laget for å lese 
Hjernen er egentlig ikke laget for å lese. Vi er født med hjerneområder som er ment for å fange opp lyder i språket gjennom å lytte. Det fine er at områder i hjernen kan trenes til å lære bokstavtegn som kan knyttes til lyder. iMAL kaller denne omprogrammeringen av hjerneområder for innkoding av bokstavkunnskap. Hos noen barn går ikke denne innkodingen like lett. Dersom ikke hjernen trenes på riktig måte, blir resultatet lesevansker.
For elever som er disponerte for lesevansker vil iMALs innkoding av forbindelsen mellom lyd og bokstav gjøre det enklere å lytte ut enkeltlyder i ord. Bokstavkunnskap gjør at lydene enklere kan isoleres fra den lydpakken et ord representerer. Elevene blir mer fonetisk og språklig bevisste når de kan støtte seg til kunnskap om skrift.
iMAL bruker tre nivåer i innkodingsprosessen av bokstaver:
1.    Lagring i hukommelsen
2.    Gjenhenting fra hukommelsen
3.    Vedlikehold av innkodede bokstaver
 

Minnespor i hjernen.

iMAL lærer bokstavene multisensorisk

På alle nivåer i innlæringen er en multisensorisk tilnærming sentral. Det innebærer at flere sanser stimuleres samtidig eller innenfor et kort tidsintervall. En multisensorisk innkodingen av bokstaven fører til at det dannes flere minnespor om bokstaven i hjernen. På grunn av at sansene stimuleres samtidig, knyttes de ulike minnesporene sterkere sammen i et nettverk av assosiasjons-baner, og forbindelsen mellom bokstav og lyd automatiseres raskere.

Rygvold (2008): “Forbindelsen mellom språklyd og bokstav må være automatisert FØR en kan arbeide videre med leseforståelse og formidling av kunnskap.”

Lærte bokstaver settes så raskt som mulig inn i ord, til både lesing og skriving. Det er viktig at elevene får erfaring med at skrift og tekst har et meningsbærende aspekt.
Gjennom å delta på webinarer / nettkurs kan du lære hvordan du jobber med innkoding av bokstaver til lesing og skriving.
 

 

Den verdifulle leken.

Verdien av fri lek

IMAL anbefaler at strukturerte iMAL økter avløses av god tid til fri lek.  
Lærerne som lykkes best med iMAL lar konsentrerte iMAL-økter avløses av gode perioder med frilek. Den frie leken har stor egenverdi. Lek gir avkobling, skaper samspill, glede og motivasjon for mer læring. 
iMAL mener at de beste læringsresultatene oppnås når kognitive og emosjonelle læringsprosesser går parallelt. En god balanse mellom fri lek og korte, intensive arbeidsøkter er grunnleggende for iMALs forståelse av et helhetlig læringsbegrep. 

 

Tidlig innsats.

Digital bokstavkartlegging og automatiske tilpasninger 

Vi vet at mange elever knekker lesekoden uavhengig av hvordan de lærer bokstavene. Mange elever som strever med lesing og skriving oppover i klassetrinnene kunne vært identifisert etter to til tre måneder på skolen som 6-åringer. iMAL kartlegger jevnlig om gjennomgåtte bokstaver har festet seg i hukommelsen. IMALs digitale bokstavkartlegging gir en unik oversikt over hvilke bokstaver eleven husker til lesing og til skriving.  Rett etter avsluttet kartlegging, lager programmet automatisk lese- og skriveoppgaver til den enkelte elev basert på individuell bokstavkunnskap. Bokstavene sendes både til oppgaveark til utskrift og til læringsbrettet. Dermed får elevene raskt arbeide med utgangspunkt i egen bokstavkunnskap. Fra kartleggingen til tiltak med individuelt tilpassede oppgaver er veien lik null. 
  
Arbeidsmåtene i iMAL gjør at langt flere elever lære å lese og skrive i løpet av det første året på skolen.