Gjør lese- og skrivestarten enkel for alle – fra første bokstav

Det finnes en type lærevanske som innebærer så store vansker med å huske bokstaver. Da blir selv enkle tekster umulige å lese og forstå. Nyere norsk forskning viser at det er store forskjeller i bokstavkunnskapen til de 20% av elevene som har lavest leseforståelse, sammenlignet med de øvrige (Rogne, Gamlem & Ottesen, 2021). 

iMALs multisensoriske arbeidsmåter støtter lav kapasitet i arbeidsminne, og bidrar til at alle elever lærer bokstavene, og kommer i gang med lesing og skriving. 

I dag brukes iMAL på over 500 skoler i Norge. Hvordan skoler velger å bruke verktøyet varierer. Noen bruker iMAL i ordinær undervisning i første bokstavgjennomgang, mens andre bruker iMAL i spesialundervisning eller intensiv opplæring.