Legg inn bokstavrekkefølge for skolen

Dersom du ikke finner leseboka du bruker i undervisningen, kan du legge inn egen bokstavrekkefølge i programmet. Denne rekkefølgen vil vises i valget for bokstavrekkefølge i lærerverktøyet (printoppgavene), og kommer også opp som valg i elevoppgavene for touch-skjerm.

Forklaring startside for lærer

Når du logger deg på kommer du inn på startsiden for lærerbruker. I denne filmen gis det en innføring i symbolene du møter på startsiden.

Legge elever til samme gruppe / klasse

Merk deg aller først: Elevene kan logge seg på iMAL-lesing med Feide og bruke oppgavene, UTEN at det er nødvendig at lærer har gjort tilpasninger i lærerverktøyet. Mulighetene på filmen viser hvordan det blir enklere å finne egne elever, spesielt på store skoler med mange elever.

Legge inn bokstavrekkefølge for enkeltelever fra lærerverktøyet

Her kan du legge inn egen bokstavrekkefølge til elever i klassen din fra lærerverktøyet. Elevene vil finne sin bokstavrekkefølge når de logger seg på elevoppgavene. Elevene kan ikke se hverandres sekvenser.

Innføring i iMAL for læringsbrett

Filmen gir en innføring i funksjonene i iMAL for læringsbrett.

Legge inn bokstavrekkefølge pålogget elevbruker

Her kan du som lærer raskt legge inn egen bokstavrekkefølge når du jobber sammen med eleven. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når eleven har logget seg på programmet med sin Feide-bruker.

Innkoding bokstav

Denne oppgaven er viktig for innlæring av nye bokstav

Bokstavlesing

Oppgaven gir trening i lesing av enkeltbokstaver som er gjennomgått med eleven.

Stavelseslesing

Oppgaven gir trening i stavelseslesing med lærte bokstaver

Vedlikehold til skriving

Denne oppgaven sørger for at alle innlærte bokstaver må hentes frem fra hukommelsen til ordskriving. Programmet lager ord til alle innlærte bokstaver er brukt i et ord, minst en gang.

Lesebok på skjerm

iMALs lesebok kan leses både på skjerm om papir. Filmen viser begge mulighetene

Lage egen bokstavrekkefølge som hele klassen / skolen har tilgang tild

Denne bokstavrekkefølgen vil vises for hele skolen, og kan også hentes frem som valg i den delen av programmer som lager iMAL-oppgaver til utskrift.

Slette klasse / gruppe

Her vises hvordan en gruppe / klasse kan slettes.

Sporing / lagring mange

I denne oppgaven er det mulig å lage sporingsoppgaver / lagringsoppgaver med ulike bokstaver. Du kan velge font-type og legge til hjelpelinjer, alt etter hva som passer elevene best.

Skrive ord til bilder

Her kan du se hvordan du kan lage skriveoppgaver med de bokstavene elevene har lært. Mulige tilpasninger i "skrive ord til bilder" blir også gjennomgått.

Leseark

Oppgavetypen inneholder lagringsoppgaver og leseoppgaver. Leseoppgavene består av bokstavrekker, stavelser og ord elevene mestrer. Oppgavetypen ivaretar både lagring, gjenhenting og vedlikehold til lesing.

Lesebok

I læremidlet ligger også iMAL-lesebok. Leseboka kan leses på skjerm, eller printes ut.

iMAL-ord

iMAL-ord er bilder som kan brukes til arbeid med språklig bevissthet. Hvor mange lyder er det i ordet? Hvor finnes bokstavlyder i ordet? Programmet henter effektivt frem bilder som kan brukes som utgangspunkt for samtale rundt iMAL-ordene.

Innkodingsoppgave i A4-format

Oppgavetypen gir flere muligheter for tilpasninger

Øve fonologisk lesing

Oppgaven gir trening i å lese non-ord med 3 eller 4 bokstaver.

iMAL lesebok

Leseboka har fire lesetekster til hver bokstav. Tekstene inneholder kun ord med bokstaver som er gjennomgått. iMALs bokstavrekkefølge starter med S I L O R E M A. Filmen kan gjerne brukes til å vise foreldre og andre hvordan de kan øve på å lese. I denne fasen anbefaler vi at barna leser med fingerfølging for at de skal kunne fokusere på bokstavene og ikke hel-ordene når de leser.

iMAL-innkoding

I denne oppgavetypen lagres innkodringsbokstaven gjennom at eleven former bokstaven med fingeren og sier bokstavlyden samtidig. Deretter blir innkodingsbokstaven satt inn i fire ord. Disse ordene består bare av bokstaver eleven har lært. Det gir mestring og motivasjon.

iMAL-lesing

iMAL lesing gir spesifikk trening på å øve på innkodingsbokstaven og vedlikeholde innlærte lyder. Oppgaven starter med å lagre (skrive og si) innkodingsboksaven og eventuelt en annen lyd som trenger mer lagring. Deretter følger leseoppgaver med bokstavrekke, stavelser og ord. Elevene møter bare bokstaver du mestrer i leseoppgavene.

iMAL-lesing non-ord

Denne oppgavetypen lager nonord med de bokstavene eleven mestrer. Det er mulig å velge mellom nonord med tre eller fire bokstaver.

iMAL-lesing stavelser

I denne oppgaven blir innkodingsbokstaven kombinert med andre lærte bokstaver til stavelser. Velg mellom stavelser der vokalen kommer først eller stavalser der konsonanten kommer først.