Ragnhild Amalie Øien Rygh

Ragnhild Amalie har arbeidet med tidlig innsats på første trinn, og er i dag koordinator for spesialundervisning på en barne- og ungdomsskole. Hun beskriver sine erfaringer med iMAL på denne måten.

Jeg har tidligere gode erfaringer med bruk av IMAL på læringsbrett til enkeltelever som strever med å lære å gjenkjenne og/eller gjenkalle alle lydene i begynneropplæringen.

Det var en god og oversiktlig metode for alle elever.

Her kunne jeg som pedagog lett la elevene øve på de bokstavene de ikke kunne både ved å lese, skrive og forme bokstaver og ord. Det var lett å lære seg riktig skriveretning. Det å kunne skrive ord til bildene med fingeren var også en fin finmotorisk øvelse. Elevene opplevde mye mestring og det var motiverende. Jeg anbefaler IMAL som TPO for rask framgang!

Birthe Cathrin Nygård

Birthe Cathrin var nyutdannet lærer og skulle være førsteklasselærer i sitt første år i skolen. Birthe Cathrin ser tilbake på skoleåret med iMAL på denne måten:

 

Dette skoleåret har jeg brukt iMAL som verktøy i begynneropplæringen. iMAL har vært et fantastisk hjelpemiddel, som jeg ikke ville vært foruten.  Som nyutdannet lærer har det vært svært betryggende å støtte seg til iMAL. Jeg vet til en hver tid om elevene uttaler riktig lyd og om de sporer bokstaven riktig. iMAL er meget brukervennlig, noe som gjør det lettere å tilpasse opplæringen.  Elevene liker forutsigbarheten i oppgavene og bildene til de nye bokstavene. Foreldrene gir gode tilbakemeldinger angående leksene og er veldig fornøyd med leseboka. Skolen har merket seg hvor godt iMAL fungerer og har besluttet å bruke dette i begynneropplæringen og spesialundervisningen neste skoleår.  Jeg er glad for at jeg ble kjent med iMAL og anbefaler alle andre å ta det i bruk.

Lærere som har bruker iMAL.
Marit Nyberg

Marit Nyberg jobber ved Den norske skole Costa Blanca i Spania. Hun har brukt iMAL-metoden i spesialundervisning og for fremmedspråklige elever som skal lære og lese og skriv på norsk. Her forteller Marit fra sin første erfaring med innlæringsprinsippene i iMAL.

Jeg har lyst til å dele hva som skjedde for noen år siden. Jeg hadde ansvaret for en elev i 4. klasse. Eleven hadde hatt spesialpedagog i hele 3. klasse, og da jeg tok over som læreren hans, kunne han fire bokstaver. Han var mer under bordet og bak gardinen. I friminuttene var han høyt og lavt og hadde et veldig høyt tempo. Utover høsten ble jeg mer og mer trist. Uansett hva jeg prøvde, husket han ikke bokstavene. Jeg følte at jeg ikke klarte å gi ham det han trengte. Jeg følte meg totalt mislykket som lærer. Så skjedde det som forandret hans liv. Jeg får gåsehud når jeg sitter og skriver, og hver gang jeg møter moren, får vi tårer i øynene begge to. I januar fikk jeg mulighet til å lære en ny metode. Metoden ga meg det verktøyet jeg hadde søkt. Skrive – si. Skrive – si. Skrive – si. Det ble som et mantra. I løpet av en uke lærte han tre nye bokstaver. Uka etter tre til. Og sånn gikk det. Etter fem måneder kunne han lese og skrive. I takt med at han klarte mer, ble han mer og mer fornøyd og glad. Gutten ble helt forandret. Det var et eventyr. Et eventyr fra virkeligheten.

Tone Regine Løland

Tone Regine Løland jobber ved Malmheim skole i Sandnes. Tone Regine har jobbet i skolen i flere år, men dette skoleåret var hennes første med begynneropplæring som førsteklasselærer.

 

Som ny førsteklasselærer var jeg veldig usikker på hva som skulle til for å lære elevene å lese og skrive. Jeg kjente til den “vanlige” opplæringen, men tenkte at det må da finnes noe bedre. Jeg leste om iMAL på Facebook høsten 2015, og ville gjerne prøve. Det som gjør iMAL så genialt er at det brukes flere sanser enn i den vanlige lese- og skriveopplæringen. I tillegg får man god kontroll over hva de ulike elevene sliter med, slik at de kan få tilpasset opplæring og repetisjon.

Alle elevene lærte å lese før jul.  Hadde det ikke vært for iMAL tror jeg mange flere hadde slitt med lesingen i min klasse, i og med at det er flere som stadig speilvender bokstaver.  Takket være de daglige arkene med iMAL er elevene blitt supergode til å finne rett bokstav til skriving! Lesingen går også supert! Jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått tilgang til dette opplegget. Jeg har fått det verktøyet jeg trengte for at jeg kunne gi elevene den beste lese og skriveopplæringen de kunne fått!

Skulle jeg valg igjen, hadde det blitt iMAL!

Lærer som bruker iMAL
Grethe Gjertsen Bjørdal

Grethe Gjertsen Bjørdal har erfaring som lærer i både barne- og ungdomsskolen. Grethe er opptatt av å utvikle seg som lærer, holder seg oppdatert på forskning og tar gjerne i bruk arbeidsmåter som er i tråd med forskningsbasert kunnskap. Nå jobber Grethe med voksne minoritetsspråklige i Verran kommune. Grethe er begeistret over å se at iMAL også er en god innfallsvinkel til alfabetisering.

Her forteller Grethe om første gang hun brukte iMAL i barneskolen.

Jeg overtok som lærer for en elev som hadde gått på skolen i tre år uten å ha lært alle bokstavene. Jeg gikk ganske raskt i gang med lære denne eleven bokstavene etter iMAL. Gjennom systematisk bruk av innlæringsprinsippene og intensiv undervisning lærte denne eleven bokstav for bokstav.  På slutten av skoleåret kunne eleven alle bokstavene, leste tekster og skrev en hel side med egenprodusert tekst.

Foreldrene fortalte gledestrålende at barnet deres var blitt helt forandret etter at bokstavene var lært. Etter skoletid fikk elevene hjem et barn der sinne og frustrasjon var erstattet av smil og glede, -det var som å få et nytt barn i huset, kunne foreldrene fortelle.

Første gangen jeg brukte iMAL måtte jeg lage alle oppgavene til elevene selv. Med læremidlet M+abc er det blitt mye enklere å ta metoden i bruk. Hva mer kan en lærer ønske seg?