Desentralisert kompetanseutvikling

Tidlig innsats er avgjørende for å lykkes med å tilpasse opplæringen gjennom hele opplæringsløpet. I Melding til stortinget 21 kan vi lese at departementet ønsker å fremme et lovforslag om å gi skoleeier plikt til å tilby intensive kurs i lesing, regning og skriving på 1.-4. trinn for elever som ikke har forventet progresjon.

80 % av elevene lærer å lese uavhengig av lesemetode. For de 20% av elevene som strever med lesing er valg av riktig lesemetode kritisk for om eleven får tatt ut sitt potensial for lesing og skriving. iMAL kan brukes som sikkerhetsnett for elever som strever med å huske bokstavene og av den grunn ikke kommer i gang med lesing og skriving.

Det finnes flere svar på hvordan iMAL kan implementeres som tiltak for elever som strever med begynneropplæringen i lesing og skriving. Vår erfaring er at skoler som lykkes best med iMAL har brukt tid, sammen med oss, på å finne gode lokale løsninger for hvordan metoden kan utnyttes best mulig, med de økonomiske og faglige ressursene skolen har til rådighet.

Noen sentrale arbeidsmåter, og milepæler gjennom skoleåret, må ivaretas for at tiltakene skal ha effekt, iMAL kan bistå med kurs og prosessledelse gjennom skoleåret.

 

Fange opp og følge opp med iMAL-kartlegging.

Kurs og prosessledelse – lokal kompetanseutvikling

For å sikre god prosessledelse lokalt, skal det være en ressurslærer ved hver skole. Denne læreren er skolens kontaktperson opp mot iMAL og er faglig ansvarlig for implementeringen av iMAL-metoden ved skolen. Læreren får oppfølging på en egen kursdag for ressurslærere, og online drøftinger i avtalte møter gjennom skoleåret.

iMALs bidrag inn i kompetansehevingen:

  • Oppfølging ressurslærere og IKT-ansvarlige
  • Implementering av iMAL, for skoleledere 
  • Introduksjonskurs for lærere 
  • 5 timer med online veiledning til ressurslærere (september, oktober, november, januar, mars)

For mer informasjon eller pristilbud, ta kontakt.

Program til kurs

 

Studie fra NTNU om iMAL

Forskerfabrikken har publisert resultatene fra en studie om iMAL på sin blogg. Innlegget kan du lese her.

Beherske 2 eller 17 bokstaver etter ett år på skolen: Det er opplagt at utgangspunktet for lesing og skriving blir svært ulikt.!

Alle veier fører til Rom hevder noen.

Vi i iMAL mener oppriktig at barn som strever med innlæring av lesing og skriving må tilbys den korteste veien.

Tidlig innsats er riktig innsats.

Marita Takvannsbukt

Teamet som bistår i kompetansehevingen

Marita har bakgrunn som lærer og skoleleder, og har særlig ansvar for hvordan skoleledere kan implementere iMAL innenfor ordinær undervisning, tidlig innsats og spesialundervisning.

Steinar Aas

Steinar utdannet lærer med master i IKT og læring. Hans bidrag inn i programmet er teknisk support og opplæring av ressurslærere og IKT-ansvarlige innenfor systemkrav og funksjoner for å gode tilpasninger av iMAL-oppgavene.

Regine Nagelhus

Regine har sin bakgrunn som lærer og spesialpedagog i skolen, og som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT. Hun er pedagogisk ansvarlig for iMAL-metoden og følger opp ressurs-lærerne gjennom skoleåret.