Desentralisert kompetanseutvikling

Tidlig innsats er avgjørende for å lykkes med å tilpasse opplæringen gjennom hele opplæringsløpet. I Melding til stortinget 21 kan vi lese at departementet ønsker å fremme et lovforslag om å gi skoleeier plikt til å tilby intensive kurs i lesing, regning og skriving på 1.-4. trinn for elever som ikke har forventet progresjon.

Det finnes mange svar på hvordan iMAL kan implementeres som tiltak for elever som strever med begynneropplæringen i lesing og skriving. Vår erfaring er at skoler som lykkes best med iMAL har brukt tid, sammen med oss, på å finne gode lokale løsninger for hvordan metoden kan utnyttes best mulig, med de økonomiske og faglige ressursene skolen har til rådighet.

Noen sentrale arbeidsmåter, og milepæler gjennom skoleåret, må ivaretas for at tiltakene skal ha effekt, iMAL kan bistå med kurs og prosessledelse gjennom skoleåret.

80 % av elevene lærer å lese uavhengig av lesemetode. For de 20% av elevene som strever med lesing er valg av riktig lesemetode kritisk for om eleven får tatt ut sitt potensial for lesing og skriving. iMAL kan brukes som sikkerhetsnett for elever som strever med å huske bokstavene og av den grunn ikke kommer i gang med lesing og skriving.

Fange opp og følge opp med iMAL-kartlegging.

Kurs og prosessledelse – lokal kompetanseutvikling

For å sikre god prosessledelse lokalt, skal det være en ressurslærer ved hver skole. Denne læreren er skolens kontaktperson opp mot iMAL og skal lede implementeringen av iMAL-metoden ved skolen. Læreren får oppfølging på en egen kursdag for ressurslærere, og online drlftinger i avtalte møter gjennom skoleåret.

iMALs bidrag inn i kompetansehevingen:

  • Fagdag for ressurslærere
  • Implementering av iMAL, for skoleledere (3 timer)
  • Introduksjonskurs for lærere (1 dag)
  • 5 timer med online veiledning til ressurslærere (september, oktober, november, januar, mars)

For mer informasjon eller pristilbud, ta kontakt.

 

Studie fra NTNU om iMAL

Forskerfabrikken har publisert resultatene fra en studie om iMAL på sin blogg. Innlegget kan du lese her.

Beherske 2 eller 17 bokstaver etter ett år på skolen: Det er opplagt at utgangspunktet for lesing og skriving blir svært ulikt.!

Alle veier fører til Rom hevder noen.

Vi i iMAL mener oppriktig at barn som strever med innlæring av lesing og skriving må tilbys den korteste veien.

Tidlig innsats er riktig innsats.