Bestill iMAL-kurs lokalt

Første august 2018 vedtok stortinget en lovendring som medfører en plikt for skolene til å tilby intensiv opplæring når en elev står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning.

80 % av elevene lærer å lese uavhengig av lesemetode. For de 20% av elevene som strever med lesing er valg av riktig lesemetode kritisk for om eleven får tatt ut sitt potensial for lesing og skriving. iMAL kan brukes som sikkerhetsnett for elever som strever med å huske bokstavene og av den grunn ikke kommer i gang med lesing og skriving. 

RESULTATER FRA SPØRREUNDERSØKELSE TIL PEDAGOGER SOM HAR BRUKT  iMAL SOM INTENSIV OPPLÆRING. LAST NED RESULTATET HER

Det finnes flere svar på hvordan iMAL kan implementeres som tiltak for elever som strever med begynneropplæringen i lesing og skriving. Vår erfaring er at skoler som lykkes best med iMAL har brukt tid, sammen med oss, på å finne gode lokale løsninger for hvordan metoden kan utnyttes best mulig, med de økonomiske og faglige ressursene skolen har til rådighet.

Noen sentrale arbeidsmåter, og milepæler gjennom skoleåret, må ivaretas for at tiltakene skal ha effekt, iMAL kan bistå med kurs og prosessledelse gjennom skoleåret.

 

Fange opp og følge opp med iMAL-kartlegging.

Kurs og implementering 

For å sikre god implementering, bør det være to iMAL-spesialister ved hver skole. Disse læreren er kontaktpersoner opp mot iMAL, og er faglig ansvarlige for implementeringen av iMAL-metoden ved skolen sammen med skoleledelsen. Ressurslærerne får opplæring på en egen kursdag, og deltar på online drøftinger i avtalte møter gjennom skoleåret.

iMALs bidrag inn i kompetansehevingen:

  • Oppfølging ressurslærere og IKT-ansvarlige
  • Implementeringsplan og årsplan for intensiv opplæring
  • Introduksjonskurs for lærere 
  • 5 timer med online veiledning til ressurslærere (september, oktober, november, januar, mars)

For mer informasjon eller pristilbud, ta kontakt.

Program til kurs

 

Studie fra NTNU om iMAL

Forskerfabrikken har publisert resultatene fra en studie om iMAL på sin blogg. Innlegget kan du lese her.

Beherske 2 eller 17 bokstaver etter ett år på skolen: Det er opplagt at utgangspunktet for lesing og skriving blir svært ulikt.!

Alle veier fører til Rom hevder noen.

Vi i iMAL mener oppriktig at barn som strever med innlæring av lesing og skriving må tilbys den korteste veien.

Tidlig innsats er riktig innsats.

Marita Takvannsbukt

Teamet som bistår i kompetansehevingen

Marita har bakgrunn som lærer og skoleleder, og har særlig ansvar for hvordan skoleledere kan implementere iMAL innenfor ordinær undervisning, tidlig innsats og spesialundervisning.

Steinar Aas

Steinar utdannet lærer med master i IKT og læring. Hans bidrag inn i programmet er teknisk support og opplæring av ressurslærere og IKT-ansvarlige innenfor systemkrav og funksjoner for å gode tilpasninger av iMAL-oppgavene.

Regine Nagelhus

Regine har sin bakgrunn som lærer og spesialpedagog i skolen, og som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT. Hun er pedagogisk ansvarlig for iMAL-metoden og følger opp ressurs-lærerne gjennom skoleåret.