iMAL-kartlegging og tilpasning for elever som strever med å huske bokstavene

De fleste elever knekker lesekoden uansett hvilken tilnærming som benyttes i begynneropplæringen. Helhetslesing, funksjonell bokstavinnlæring og oppdagende skriving er eksempler på gode og varierte tilnærminger i den første lese- og skriveopplæringen.
Dette innlegget handler om tiltak for elever som ikke “forsyner” seg av bokstavene gjennom språkleker og oppdagende skriving. Dette innlegget handler om kartlegging og tilpasning for elever som strever med å huske bokstavene og av den grunn ikke kommer i gang med å lese og skrive enkle ord.

iMAL-tiltakene bygger på kartlegging av bokstavkunnskap.

iMAL har et eget kartleggingsverktøy som gir en god oversikt over utviklingen av bokstavkunnskapen til elevene.
iMAL-kartleggingen viser:
– Hvilke bokstaver eleven husker til lesing
– Hvilke bokstaver eleven husker til skriving
– Hvordan eleven staver eller lyderer med lærte bokstaver

iMAL-kartleggingen er gratis og kan bestilles HER.

Kartleggingsverktøyet til iMAL består av et oppgaveark for eleven, og et registreringsskjema for læreren. Videre i dette innlegget viser vi kartleggingen gjennom tekst, bilder og videoer. Deretter beskrives og vises hvordan man kan legge inn egen bokstavrekkefølge til enkeltelever på grunnlag av kartleggingen.

Her kan du se et nettkurs på 30 minutter som viser og forklarer kartlegging og tiltak med iMAL.

Registrering av bokstaver eleven husker til lesing:

Eleven leser bokstavlyder fra elevarket.
(NB! BOKSTAVLYD ikke bokstavnavn.)
Læreren registrerer i bokstavpyramiden for gjenhenting til lesing. Bruke gjerne ulike farger for hver gang du kartlegger. Det gir oversikt over når bokstavene er registrert lært.

I kartleggingen kan kvaliteten på lesesyntesen vurderes gjennom tre kategorier. Lyderer er når bokstavene trekkes sammen direkte. Elever som bokstavplukker leser hver bokstav stakkato først og trekker sammen ordet etterpå. En del elever må gjennom fasen med bokstavplukking i sin leseutvikling, men det er viktig å hjelpe dem videre til direkte lydering. Gjetting er feillesinger eller der barnet ikke kan trekke sammen lydene.
Se på pyramiden over som viser hvilke bokstaver eleven kan gjenhente til lesing. Eleven husker ikke å – ø – y – t – k – p. Å undersøke ferdigheter i lesesyntese med yt – økå – py vil gi et misvisende bilde. Kvaliteten på lesesyntesen må undersøkes med de bokstavene eleven mestrer til lesing.

Kartlegging av kvalitet på lesesyntesen med de bokstavene eleven mestrer

Kartlegging av lesekvalitet med lærte bokstaver gjøres på iMAL for touch-skjerm.

Start med å velge samme bokstavrekkefølge som bokstavene i pyramiden. Kartleggingen følger iMALs bokstavrekkefølge, velg derfor iMAL i valget bytt sekvens.

Nå skal skjermen på nettbrettet stilles inn med de bokstavene eleven mestrer. Kartleggingen følger iMALs bokstavrekkefølge, og siste lærte bokstav i denne rekkefølgen er g. Trykk på g  slik at siste definerte bokstav i rekken blir gul. Bokstavene foran blir nå grønne, og bare de grønne bokstavene blir brukt i lese- og skriveoppgavene som programmet lager. Kartleggingen viser at m og å ikke er automatisert, og disse bokstavene velges bort før registrering av lesesyntese med lærte bokstaver. Bokstavene velges bort ved å holde fingeren på bokstaven i 2 sekunder. Bokstaven skifter farge fra grønn til rød, og blir dermed ekskludert fra å komme med i oppgavene.

Det er enklest for eleven å lese stavelser når vokalen kommer først. Start derfor med denne oppgavetypen. Vanskegraden økes så med stavelser med konsonanten først, 3-lyds nonord
og 4-lyds nonord. Dersom eleven strever med å trekke sammen lydene i stavelser når vokalen kommer først må en vurdere på hvilken vanskegrad registeringen / kartleggingen bør avbrytes.
Denne filmen oppsummerer innstilling av nettbrettet valg av oppgavetyper i kartleggingen.

Kartlegging / registrering av bokstaver eleven husker til skriving / bokstavdiktat

Registrering av hvilke bokstaver eleven husker til skriving gjøres til slutt. Huske å brette elevarket ved den striplede linjen. Det er viktig på grunn av at eleven ikke skal kunne se på lesebokstavene under bokstavdiktaten. Lærer leser bokstavene fra trekanten på registreringsskjemaet, og registrerer i pyramiden for gjenhenting til skriving.

Husk å benevne bokstavene med bokstavlyd!

Legg inn bokstavrekkefølge for å øve inn gjenstående bokstaver

Når kartleggingen er gjennomført kan iMAL for nettbrett (www.imallesing.no) brukes til  å øve inn gjenstående bokstaver. Det gjøres gjennom å legge inn egen bokstavrekkefølge for eleven inne i programmet.

Vi anbefaler at det er bokstavene som eleven husker til skriving som blir lagt inn som bokstavrekkefølge. Det er på grunn av at iMAL også bruker prinsippet om *å skrive seg til lesing* når nye bokstaver skal øves inn.
Bokstavrekkefølge kan legges inn i elevprogrammet når eleven logger seg inn via sin Feidebruker. Se hvordan i dette filmklippet: Denne sekvensen får navnet *Min sekvens* og vises bare for denne elevbrukeren i Feide.

Lærer kan også legge inn bokstavsekvens for enkeltelever i læreradmin. I denne filmen ser du hvordan:

Nå når bokstavrekkefølge er lagt inn på grunnlag av kartlegging kan arbeidet med å lære inn gjenstående bokstaver starte.

Hvordan nye bokstaver øves inn og vedlikeholdes til både lesing og skriving kan du se i nettkurset om kartlegging og tiltak.

Instruksjonsfilmer om arbeidsmåtene finner du også HER.

« Tilbake til bloggen